Lov om endringer i plan- og bygningsloven (tidsfrister i byggesaker, forenklinger m.m.)

Ot.prp. nr. 112 (2001-2002), Innst. O. nr. 38 (2002-2003), beslutning. O. nr. 55 (2002-2003)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kommunal- og regionaldepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 04.12.2002 Innst. O. nr. 38 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.12.2002

   Behandlet i Odelstinget: 13.01.2003

   Behandlet i Lagtinget: 28.01.2003