Lov om visse sider av elektronisk handel og andre informasjonssamfunnstjenester (ehandelsloven)

Ot.prp. nr. 31 (2002-2003), Innst. O. nr. 75 (2002-2003), beslutning. O. nr. 78 (2002-2003) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 20.03.2003 Innst. O. nr. 75 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.03.2003

   Behandlet i Odelstinget: 27.03.2003

   Behandlet i Lagtinget: 01.04.2003