Odelstinget - Møte mandag den 13. januar 2003 kl. 15.35

Dato: 13.01.2003

Referatsaker

Sak nr. 2

Referat

 • 1.(39)

  Lagtingets presidentskap melder at Lagtinget har antatt Odelstingets vedtak til

  1. lov om endringer i lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting (Besl. O. nr. 42 (2002-2003))

  2. lov om endringer i lov 30. august 1991 nr. 71 om statsforetak mv. (Besl. O. nr. 43 (2002-2003))

  3. lov om endringer i lov 17. februar 1989 nr. 2 om bidragsforskott (forskotteringsloven) (Besl. O. nr. 44 (2002-2003))

  4. lov om endringer i lov 28. juni 2002 nr. 57 om valg til fylkesting og kommunestyrer (valgloven) mv. (Besl. O. nr. 45 (2002-2003))

  5. lov om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (dagpenger under arbeidsløshet) (Besl. O. nr. 46 (2002-2003))

  6. lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvistene mellom Norsk Helse- og Sosialforbund og Norsk Kommuneforbund på den ene siden og Servicebedriftenes Landsforening på den andre siden i forbindelse med tariffrevisjonen 2002 (Besl. O. nr. 47 (2002-2003))

  7. lov om endringer i folketrygdloven og trygderettsloven (Besl. O. nr. 48 (2002-2003))

  8. lov om endringer i folketrygdloven (egenandelstak 2) (Besl. O. nr. 49 (2002-2003))

  9. lov om endringer i legemiddelloven og apotekloven (Besl. O. nr. 50 (2002-2003))

  10. lov om endring i lov 15. juni 2001 nr. 53 om erstatning ved pasientskader mv. (pasientskadeloven) (Besl. O. nr. 51 (2002-2003))

  11. lov om endringar i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) (Besl. O. nr. 52 (2002-2003))

  12. lov om endring i lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (Besl. O. nr. 53 (2002-2003))

  13. lov om endring i lov 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven) (Besl. O. nr. 54 (2002-2003))

  - og at lovvedtakene er sendt Kongen.

 • 2.(40)

  Statsministerens kontor melder at

  1. lov om endringer i lov 30. august 1991 nr. 71 om statsforetak mv. (Besl. O. nr. 43 (2002-2003))

  2. lov om endring i lov 14. august 1918 nr. 1 om forandring av rikets inddelingsnavn (innføring av tospråklig navn på Finnmark fylke, norsk og samisk) (Besl. O. nr. 9 (2002-2003))

  3. lov om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (dagpenger under arbeidsløshet) (Besl. O. nr. 46 (2002-2003))

  4. lov om endring i lov 8. mars 2002 nr. 4 om barnetrygd (Besl. O. nr. 31 (2002-2003))

  5. lov om endringer i lov 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre (fastsetting og endring av farskap) (Besl. O. nr. 30 (2002-2003))

  6. lov om endring i lov 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter (Besl. O. nr. 22 (2002-2003))

  7. lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift (Besl. O. nr. 23 (2002-2003))

  8. lov om endring i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane (Besl. O. nr. 24 (2002-2003))

  9. lov om endring i lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v. (Besl. O. nr. 25 (2002-2003))

  10. til lov om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) (Besl. O. nr. 26 (2002-2003))

  11. til lov om endringer i lov 26. juni 1998 nr. 47 om fritids- og småbåter (Besl. O. nr. 27 (2002-2003))

  12. til lov om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) (Besl. O. nr. 28 (2002-2003))

  13. lov om endringer i folketrygdloven (egenandelstak 2) (Besl. O. nr. 49 (2002-2003))

  14. lov om endringer i legemiddelloven og apotekloven (Besl. O. nr. 50 (2002-2003))

  15. lov om endring i lov 15. juni 2001 nr. 53 om erstatning ved pasientskader mv. (pasientskadeloven) (Besl. O. nr. 51 (2002-2003))

  16. lov om endring i lov 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr (Besl. O. nr. 35 (2002-2003))

  17. lov om endringar i lov 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr (Besl. O. nr. 36 (2002-2003))

  18. lov om endring i passloven (økt passgebyr) (Besl. O. nr. 37 (2002-2003))

  19. lov om endringar i inkassolova (Besl. O. nr. 40 (2002-2003))

  20. lov om endringer i politiloven og straffeloven (fiktiv identitet) (Besl. O. nr. 41 (2002-2003))

  21. lov om endring i lov 29. januar 1999 nr. 6 om interkommunale selskaper (Besl. O. nr. 15 (2002-2003))

  22. lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvistene mellom Norsk Helse- og Sosialforbund og Norsk Kommuneforbund på den ene siden og Servicebedriftenes Landsforening på den andre siden i forbindelse med tariffrevisjonen 2002 (Besl. O. nr. 47 (2002-2003))

  23. lov om endringar i lov om elektronisk signatur (Besl. O. nr. 12 (2002-2003))

  24. lov om endringer i folketrygdloven og trygderettsloven (Besl. O. nr. 48 (2002-2003))

  25. lov om endringar i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (Besl. O. nr. 11 (2002-2003))

  - er sanksjonert under 20. desember 2002

 • 3.(41)

  Statsministerens kontor melder at

  1. lov om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 99 om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner mv. (gjeldsordningsloven) (Besl. O. nr. 29 (2002-2003))

  2. lov om endringer i straffeloven og straffeprosessloven (rasistiske symboler, besøksforbud og strafferammen ved sammenstøt av lovbrudd) (Besl. O. nr. 39 (2002-2003))

  3. lov om endringer i straffeprosessloven mv. (erstatning etter strafforfølgning) (Besl. O. nr. 38 (2002-2003))

  4. lov om endringer i lov 28. juni 2002 nr. 57 om valg til fylkesting og kommunestyrer (valgloven) mv. (Besl. O. nr. 45 (2002-2003))

  5. lov om endringer i lov 17. februar 1989 nr. 2 om bidragsforskott (forskotteringsloven) (Besl. O. nr. 44 (2002-2003))

  - er sanksjonert under 10. januar 2003

  Enst.: Nr. 1–3 vedlegges protokollen.

 • 4.(42)

  Lov om endringer i barneloven mv. (Nye saksbehandlingsregler i barnefordelingssaker for domstolene mv.) (Ot.prp. nr. 29 (2002-2003))

  Enst.: Sendes familie-, kultur- og administrasjonskomiteen.

 • 5.(43)

  Lov om fagskoleutdanning (Ot.prp. nr. 32 (2002-2003))

 • 6.(44)

  Lov om frittståande skolar (friskolelova) (Ot.prp. nr. 33 (2002-2003))

  Enst.: Nr. 5 og 6 sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 • 7.(45)

  Bustadbyggjelag (bustadbyggjelagslova) og lov om burettslag (burettslagslova) (Ot.prp. nr. 30 (2002-2003))

 • 8.(46)

  Lov om endring i samelova m.m. (Ot.prp. nr. 34 (2002-2003))

  Enst.: Nr. 7 og 8 sendes kommunalkomiteen.

 • 9.(47)

  Lov om visse sider av elektronisk handel og andre informasjonssamfunnstjenester (ehandelsloven) (Ot.prp. nr. 31 (2002-2003))

  Enst.: Sendes næringskomiteen.