Lov om gjennomføring av Konvensjonen om forbud mot bruk, lagring, produksjon og overføring av antipersonellminer og om ødeleggelse av slike miner

Ot.prp. nr. 72 (1997-98), Innst. O. nr. 73 (1997-98), beslutning. O. nr. 77 (1997-98)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 12.06.1998 Innst. O. nr. 73 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.06.1998

   Behandlet i Odelstinget: 16.06.1998

   Behandlet i Lagtinget: 19.06.1998