Lov om endringer i barneloven mv. (Nye saksbehandlingsregler i barnefordelingssaker for domstolene mv.)

Ot.prp. nr. 29 (2002-2003), Innst. O. nr. 96 (2002-2003), beslutning. O. nr. 92 (2002-2003)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Barne- og familiedepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 27.05.2003 Innst. O. nr. 96 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.05.2003

   Behandlet i Odelstinget: 03.06.2003

   Behandlet i Lagtinget: 12.06.2003