Lov om endringer i lov 15. juni 2001 nr. 53 om erstatning ved pasientskader mv. (pasientskadeloven)

Ot.prp. nr. 74 (2002-2003), Innst. O. nr. 110 (2002-2003), beslutning. O. nr. 118 (2002-2003)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 03.06.2003 Innst. O. nr. 110 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.06.2003

   Behandlet i Odelstinget: 10.06.2003

   Behandlet i Lagtinget: 17.06.2003