Lov om endringer i lov 12. mai 1995 nr. 22 om universiteter og høgskoler

Ot.prp. nr. 65 (2002-2003), Innst. O. nr. 107 (2002-2003), beslutning. O. nr. 120 (2002-2003)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Utdannings- og forskningsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 03.06.2003 Innst. O. nr. 107 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.06.2003

   Behandlet i Odelstinget: 11.06.2003

   Behandlet i Lagtinget: 17.06.2003