Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)

Ot.prp. nr. 46 (1997-98), Innst. O. nr. 70 (1997-98), beslutning. O. nr. 68 (1997-98)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 05.06.1998 Innst. O. nr. 70 (1997-98)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Lovsaken er ferdigbehandlet

    • Behandling og innstilling

      Innstilling avgitt 05.06.1998

      Behandlet i Odelstinget: 09.06.1998

      Behandlet i Lagtinget: 16.06.1998