Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om lov om grunnskolen og videregående opplæring (opplæringsloven).

Dette dokument

  • Innst. O. nr. 70 (1997-1998)
  • Kildedok: Ot.prp. nr. 46 (1997-98)
  • Dato: 05.06.1998
  • Utgiver: kirke-, utdannings- og forskningskomiteen
  • Sidetall: 54