Lov om endringer i lov 7. juni 1935 nr. 2 om tinglysing m.m.

Ot.prp. nr. 85 (2002-2003), Innst. O. nr. 114 (2002-2003), beslutning. O. nr. 115 (2002-2003)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 05.06.2003 Innst. O. nr. 114 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.06.2003

   Behandlet i Odelstinget: 10.06.2003

   Behandlet i Lagtinget: 17.06.2003