Odelstinget - Møte torsdagden 15. mai kl. 11.20

Dato: 15.05.2003

Referatsaker

Sak nr. 1

Referat

 • 1.(114)

  Statsministerens kontor melder at

  1. lov om endring i lov 21. desember 2000 nr. 105 om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven) (Besl. O. nr. 74 (2002-2003))

  2. lov om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester (barnevernloven) og lov 19. juni 1997 nr. 62 om familievernkontorer (familievernkontorloven) mv. (Besl. O. nr. 64 (2002-2003))

  3. lov om endringer i straffeprosessloven mv. (begrensninger i adgangen til dokumentinnsyn og bevisførsel) (Besl. O. nr. 77 (2002-2003))

  4. lov om rett til miljøinformasjon og deltakelse i offentlige beslutningsprosesser av betydning for miljøet (miljøinformasjonsloven) (Besl. O. nr. 65 (2002-2003))

  - er sanksjonert under 9. mai 2003

  Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2.(115)

  Lov om endring i forvaltningslova (klagerett når klageinstansen avviser) (Ot.prp. nr. 83 (2002-2003))

 • 3.(116)

  Lov om endringer i lov 7. juni 1935 nr. 2 om tinglysing m.m. (Ot.prp. nr. 85 (2002-2003))

 • 4.(117)

  Lov om retting av feil m.m. i lovverket (Ot.prp. nr. 87 (2002-2003))

  Enst.: Nr. 2– 4 sendes justiskomiteen.

 • 5.(118)

  Lov om endringer i patentloven og planteforedlerloven (gjennomføring av EUs patentdirektiv i norsk rett mv.) (Ot.prp. nr. 86 (2002-2003))

  Enst.: Sendes næringskomiteen.

 • 6.(119)

  Lov om endringar i genteknologiloven (kloning av dyr) (Ot.prp. nr. 84 (2002-2003))

  Enst.: Sendes sosialkomiteen.