Forslag fra stortingsrepresentantene John I. Alvheim og Harald T. Nesvik om lov om endring i lov 5. desember 2003 nr. 100 om humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m. (bioteknologiloven)

Dokument nr. 8:41 (2003-2004), Innst. O. nr. 71 (2003-2004), beslutning. O. nr. 78 (2003-2004)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Harald T. Nesvik, John I. Alvheim Saken er behandlet i sosialkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 04.05.2004 Innst. O. nr. 71 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.05.2004

   Behandlet i Odelstinget: 11.05.2004

   Behandlet i Lagtinget: 25.05.2004