Lagtinget - Møte fredag den 26. november 2004 kl. 10.10

Dato: 26.11.2004

Dokumenter: (Besl. O. nr. 7 (2004-2005), jf. Innst. O. nr. 13 (2004-2005)og Ot.prp. nr. 81 (2003-2004))

Sak nr. 4

Odelstingets vedtak til lov om endringar i lov 13. juni 1997 nr. 53 om tilsyn med erverv i dagspresse og kringkasting

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Lovbeslutningen blir som bifalt av Lagtinget i overensstemmelse med Grunnloven å oversende Kongen.