Forslag fra stortingsrepresentantene Øystein Hedstrøm, Ulf Erik Knudsen og Per Sandberg om lov om endring i lov 5. mars 2004 nr. 12 om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger (konkurranseloven) (Ny bestemmelse om kontroll og opplysningsplikt for viktige aktører i dagligvaremarkedet)

Dokument nr. 8:40 (2004-2005), Innst. O. nr. 94 (2004-2005)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Øystein Hedstrøm, Per Sandberg, Ulf Erik Knudsen Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 19.05.2005 Innst. O. nr. 94 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.05.2005

   Behandlet i Odelstinget: 26.05.2005