Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Øystein Hedstrøm, Ulf Erik Knudsen og Per Sandberg om lov om endring i lov 5. mars 2004 nr. 12 om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammensetningen (konkurranseloven) (Ny bestemmelse om kontroll og opplysningsplikt for viktige aktører i dagligvaremarkedet)

Til Odelstinget

Oslo, i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen, den 19. mai 2005

Sonja Irene Sjøli Olemic Thommessen
leder ordfører