Lov om endringer i verdipapirhandelloven mv. (gjennomføring av prospektdirektivet)

Ot.prp. nr. 69 (2004-2005), Innst. O. nr. 90 (2004-2005), beslutning. O. nr. 86 (2004-2005)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 19.05.2005 Innst. O. nr. 90 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.05.2005

   Behandlet i Odelstinget: 24.05.2005

   Behandlet i Lagtinget: 08.06.2005