Lov om interimsorganisering av ny arbeids- og velferdsetat

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Arbeids- og sosialdepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 07.06.2005 Innst. O. nr. 126 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.06.2005

   Behandlet i Odelstinget: 14.06.2005

   Behandlet i Lagtinget: 17.06.2005