Riksrevisjonens undersøkelse av regelverksforenkling og reduksjon av skjemabelastning for næringslivet

Dokument nr. 3:10 (2004-2005), Innst. S. nr. 36 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 06.12.2005 Innst. S. nr. 36 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse. Undersøkelsen viser blant annet at sentrale mål for arbeidet med å forenkle regelverket og redusere skjemabelastningen, i relativt liten grad er blitt realisert og at det er store mangler ved statens regelverksarbeid overfor næringslivet. Komiteen uttaler blant annet i sin innstilling at den er tilfreds med at den samlede utviklingen er positiv. Den registrerer at det er variasjoner i hvor mye enkelte etater skjemabelaster næringslivet og at en stor andel av bedriftene oppgir at de bruker mer tid og ressurser på å fylle ut skjemaene nå enn for to til tre år siden. Det forutsettes at Riksrevisjonens synspunkter tas med i det videre arbeidet i storting og regjering. Stortinget har vedtatt at Dokument nr. 3:10 (2003-2004) Riksrevisjonens undersøkelse av regelverksforenkling og reduksjon av skjemabelastning for næringslivet - vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.12.2005

   Behandlet i Stortinget: 02.02.2006