Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes ansvar for skolebygninger

Dokument nr. 3:13 (2004-2005), Innst. S. nr. 35 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 06.12.2005 Innst. S. nr. 35 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes ansvar for skolebygninger. Undersøkelsen viser blant annet at kommunalt vedlikehold og utbedring av skolebygninger nedprioriteres og at Kommunal- og regionaldepartementet i liten grad har jevnlig tilgang til systematisk informasjon om kommunenes samlede vedlikehold av grunnskolebygninger. Komiteen sier blant annet i sin innstilling at den finner vedlikeholdsetterslepet bekymringsfullt. Videre sier komiteen at den har merket seg at departementet vil iverksette en rekke tiltak som vil gi et bedre grunnlag for å ivareta det nasjonale og overordnede ansvaret for en kostnadseffektiv kommunal eiendomsforvaltning. Stortinget har vedtatt at Dokument nr. 3:13 (2004-2005) Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes ansvar for skolebygninger - vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.12.2005

   Behandlet i Stortinget: 19.12.2005