Lov om endringer i barnelova mv. (omfang av samvær, styrking av meklingsordningen, tiltak for å beskytte barn mot overgrep, foreldreansvar etter dødsfall, tilbakebetaling av barnebidrag mv.)

Ot.prp. nr. 11 (2005-2006), jf. Ot. prp. nr. 103 (2004-2005), Innst. O. nr. 35 (2005-2006), beslutning. O. nr. 39 (2005-2006)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Barne- og familiedepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 03.03.2006 Innst. O. nr. 35 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Lovvedtaket medfører en nærmere regulering av samværet etter samlivsbrudd. Meklingsordningen er styrket gjennom en utvidelse av den frivillige meklingen. Det er også innført tiltak for å beskytte barn mot overgrep. Vedtaket omfatter også endring for tilbakebetaling av barnebidrag når en blir fritatt for et farskap. Det innføres en ordning som sikrer mot verdifall i pengeverdien fra bidraget første gang ble betalt til det blir tilbakebetalt. Det er også vedtatt nye regler for foreldreansvar etter dødsfall dersom den gjenlevende er siktet eller tiltalt for forsettlig eller overlagt å ha forvoldt den annens død. De vedtatte lovendringene er i samsvar med proposisjonen, dog med et tillegg i § 43 andre ledd om samvær hvor nærmiljøets betydning skal vektlegges. Lovendringene ble i hovedsak vedtatt enstemmig, men Fremskrittspartiet har dissentert på enkelte punkter og fremmet egne lovforslag.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.03.2006

   Behandlet i Odelstinget: 09.03.2006

   Behandlet i Lagtinget: 16.03.2006