Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova)

Ot.prp. nr. 9 (2005-2006), jf. Ot. prp. nr. 102 (2004-2005), Innst. O. nr. 41 (2005-2006), beslutning. O. nr. 48 (2005-2006)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 26.04.2006 Innst. O. nr. 41 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedtatt en ny lov om rett til innsyn i dokumenter i offentlig virksomhet.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.04.2006

   Behandlet i Odelstinget: 04.05.2006

   Behandlet i Lagtinget: 09.05.2006