Endringar av løyvingar på statsbudsjettet medrekna folketrygda for 2005 under Arbeids- og sosialdepartementet

St.prp. nr. 20 (2005-2006), Innst. S. nr. 47 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arbeids- og sosialdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 08.12.2005 Innst. S. nr. 47 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet St.prp. nr. 20 (2005-2006) om endringar av løyvingar på statsbudsjettet medrekna folketrygda for 2005 under Arbeids- og sosialdepartementet Det ble vedtatt å setje ned løyvingane under utgiftskapitla under programområde 9 Sosiale formål med 50,4 mill. kroner, å setje ned løyvingane under programområde 29 Sosiale formål, folketrygda med 1 745,4 mill. kroner og å setje ned løyvingane under programområde 33 Arbeidsliv med om lag 373 mill. kroner. Samla foreslår departementet at løyvingane under utgiftskapitla blir sett ned med 2 168,8 mill. kroner. Det ble videre vedtatt å auke løyvingane under inntektskapitla med om lag 54,8 mill. kroner. Samla finansieringsbehov vert såleis minska med 2 223,6 mill. kroner for 2005.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.12.2005

   Behandlet i Stortinget: 16.12.2005