A: Lov om oppløsning av stamhuset Ekeberg. B: Lov om endringer i lov 13. august 1915 nr. 5 om domstoler (domstolloven) og enkelte andre lover

Ot.prp. nr. 27 (2005-2006), Innst. O. nr. 25 (2005-2006), beslutning. O. nr. 28-29 (2005-2006)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 13.12.2005 Innst. O. nr. 25 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedtatt lov om oppløsning av stamhuset Ekeberg, slik at fideikommisskapitalen blir stamhusbesitterens frie eiendom. Videre har Odelstinget vedtatt en lovhjemmel for en begrenset prøveordning med bruk av fjernmøteteknologi i nærmere utvalgte tingretter og lagmannsretter. Det er videre vedtatt enkelte endringer i straffeprosessloven, dekningsloven, panteloven, tvangsfullbyrdelsesloven m.v. Et forslag fra Regjeringen om endring av voldsoffererstatningsloven ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.12.2005

   Behandlet i Odelstinget: 15.12.2005

   Behandlet i Lagtinget: 20.12.2005