Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen (arbeids- og velferdsforvaltningsloven)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 30.05.2006 Innst. O. nr. 55 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedtatt den nye arbeids- og velferdsforvaltningsloven. De administrative bestemmelsene i arbeidsmarkedsloven og folketrygdloven er opphevet i sin helhet. Administrative bestemmelser som må videreføres i disse lovene, er flyttet til den nye arbeids- og velferdsforvaltningsloven. Den nye loven pålegger statsetaten og kommunene å etablere felles lokale kontorer. I tillegg er det foretatt tilpasninger i arbeidsmarkedslovens og folketrygdlovens bestemmelser om saksbehandling, og tilpasninger i en rekke andre lover. Lovendring var nødvendig for å etablere den nye statsetaten og gi organisatoriske bestemmelser for denne. I tillegg til å gi et rettslig rammeverk for det lokale samarbeidet mellom statsetaten og kommunene er det lagt bedre til rette for effektivt samarbeid og ivaretakelse av personvern og taushetsplikt.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.05.2006

   Behandlet i Odelstinget: 07.06.2006

   Behandlet i Lagtinget: 13.06.2006