Lov om endringer i lov om svangerskapsavbrudd og lov om sterilisering (tilpasning til biomedisinkonvensjonen)

Ot.prp. nr. 63 (2005-2006), Innst. O. nr. 62 (2005-2006), beslutning. O. nr. 68 (2005-2006)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 01.06.2006 Innst. O. nr. 62 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har enstemmig vedtatt enkelte endringer i lov om svangerskapsavbrudd og lov om sterilisering. Endringene er ansett som nødvendige for å sikre at norsk lovgivning er i overensstemmelse med krav som Europarådets biomedisinkonvensjon stiller. Endringene presiserer når det etter de nevnte lovene skal være adgang til å tillate inngrep overfor personer som ikke er i stand til selv å samtykke, fordi de er så alvorlig sinnslidende eller psykisk syke at de ikke har evne til å forstå betydningen av inngrepet.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.06.2006

   Behandlet i Odelstinget: 08.06.2006

   Behandlet i Lagtinget: 13.06.2006