Lov om endringer i lov 13. august 1915 nr. 5 om domstolene (domstolloven) (organisering av rettshjelpsvirksomhet)

Ot.prp. nr. 68 (2005-2006), Innst. O. nr. 47 (2005-2006), beslutning. O. nr. 64 (2005-2006)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 23.05.2006 Innst. O. nr. 47 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedtatt endringer i domstolloven. Endringene går ut på å tilpasse reglene for etablering og drift av rettshjelpforetak til de reglene som gjelder for etablering og drift av advokatforetak.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.05.2006

   Behandlet i Odelstinget: 07.06.2006

   Behandlet i Lagtinget: 13.06.2006