Lov om endringar i opplæringslova

Ot.prp. nr. 59 (2005-2006), Innst. O. nr. 51 (2005-2006), beslutning. O. nr. 72 (2005-2006)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kunnskapsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 24.05.2006 Innst. O. nr. 51 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedtatt å endre opplæringslova i tråd med regjeringens forslag, slik at faglig og økonomisk ansvar for opplæring i helseinstitusjoner og barnevernsinstitusjoner blir lagt til den fylkeskommunen der institusjonen ligger.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.05.2006

   Behandlet i Odelstinget: 08.06.2006

   Behandlet i Lagtinget: 13.06.2006