Forslag fra stortingsrepresentantene Arne Sortevik, Per Sandberg og Bård Hoksrud om å etablere en tiltakspakke for å ta igjen vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene

Dokument nr. 8:43 (2005-2006), Innst. S. nr. 184 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arne Sortevik, Bård Hoksrud, Per Sandberg Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 01.06.2006 Innst. S. nr. 184 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget besluttet at forslaget vedlegges protokollen. Dette innebærer at det ikke er tatt standpunkt til realiteten i Dokument 8-forslag fra Fremskrittspartiet. Flertall i Stortinget, alle unntatt Fremskrittspartiet, viser til at fylkeskommunene har ansvaret for vedlikeholdet på fylkesvegnettet, og at fylkeskommunene selv må prioritere fylkesvegnettet opp mot andre oppgaver inn under sine egne ansvarsområder innenfor de tilgjengelige budsjettmidlene.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.06.2006

   Behandlet i Stortinget: 09.06.2006