Forslag fra stortingsrepresentantene Bent Høie og Ivar Kristiansen om lov om endring i plan- og bygningslov 14. juni 1985 nr. 77. (Endring av § 7 slik at det blir enklere for kommunene å foreta et lokalpolitisk skjønn

Dokument nr. 8:48 (2005-2006), Innst. O. nr. 54 (2005-2006)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Bent Høie, Ivar Kristiansen Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 30.05.2006 Innst. O. nr. 54 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har drøftet et forslag om endring av plan- og bygningsloven for å gjøre det enklere å foreta et lokalpolitisk skjønn i saker om arealplanlegging. Det er enighet om at det er behov for å klargjøre kriterier for at kommunene kan gi dispensasjon fra bestemmelsene i loven i slike saker, men at spørsmålet må ses i sammenheng med det pågående arbeidet med endring av plan- og bygningsloven.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.05.2006

   Behandlet i Odelstinget: 09.06.2006