Lov om endringer i aksjelovgivningen mv.

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 16.11.2006 Innst. O. nr. 12 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedtatt endringer i aksjeloven og allmennaksjeloven. Blant endringene er nye saksbehandlingsregler for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende ansatte i allmennaksjeselskaper.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.11.2006

   Behandlet i Odelstinget: 23.11.2006

   Behandlet i Lagtinget: 07.12.2006