Lov om endringar i jordlova m.v.

Ot.prp. nr. 75 (2005-2006), Innst. O. nr. 4 (2006-2007), beslutning. O. nr. 7 (2006-2007)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Landbruks- og matdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 26.10.2006 Innst. O. nr. 4 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har enstemmig vedtatt endringer i jordlova som innebærer bortfall av frivillige statlige kjøp med sikte på bruksrasjonalisering og at hjemmelen til å ekspropriere tilleggsjord, vanhevdet jord samt husmanns-, bygsel - og leilendingsbruk oppheves. For søknader om ekspropriasjon er fastsatt en overgangsperiode på 5 år. Vedtatte endringer i odelsloven innebærer ingen realitetsendringer. Seks andre, uaktuelle lover er også opphevet.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.10.2006

   Behandlet i Odelstinget: 16.11.2006

   Behandlet i Lagtinget: 23.11.2006