Forslag fra stortingsrepresentantene Åse Gunhild Woie Duesund, Dagfinn Høybråten, May-Helen Molvær Grimstad og Bjørg Tørresdal om tiltak for å bekjempe fattigdom og forebygge gjeldsproblemer

Dokument nr. 8:95 (2005-2006), Innst. S. nr. 120 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Åse Gunhild Woie Duesund, Bjørg Tørresdal, Dagfinn Høybråten, May-Helen Molvær Grimstad Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 13.02.2007 Innst. S. nr. 120 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Innstillingen inneholder en drøftelse av de ulike forslagene og dokumentet (forslag fra Kristelig Folkeparti) vedlegges protokollen. Et forslag fremmet av et flertall bestående av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet ble vedtatt enstemmig. Vedtaket lyder: Stortinget ber Regjeringen utrede om et register over privatpersoners lånesaldi ("gjeldsregister") er et hensiktsmessig virkemiddel for å begrense gjeldsproblemer blant privatpersoner. Det skal særlig vurderes om et slikt register kan komme i konflikt med hensynet til personvernet. Regjeringen bes komme tilbake til Stortinget i egnet form om saken.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.02.2007

   Behandlet i Stortinget: 16.02.2007