Lov om endringer i lov 16. juni 1972 nr. 47 om kontroll med markedsføring og avtalevilkår (markedsføringsloven) og enkelte andre lover

Ot.prp. nr. 102 (2005-2006), Innst. O. nr. 39 (2006-2007), beslutning. O. nr. 51 (2006-2007)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Barne- og likestillingsdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 11.01.2007 Innst. O. nr. 39 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Endringen i markedsføringsloven må sees i sammenheng med St. prp. nr. 13 (2006-2007) om innlemming i EØS-avtalen av forordning om samarbeid mellom nasjonale myndigheter med ansvar for håndhevelse av forbrukervernlovgivningen. Lovvedtaket følger opp forordningens forutsetning om at alle EØS-land etablerer offentlige myndigheter for håndheving av lovgivning som beskytter forbrukernes interesser og at det etableres et forpliktende samarbeid mellom disse over landegrensene. Endringen av markedsføringsloven medfører at disse gis myndighet til å iverksette et minimum av tiltak ved brudd på regelverket som omfattes av forordningen. Blant disse tiltakene er å kunne kreve tilgang til alle relevante og nødvendige opplysninger i saken, muligheten til å nedlegge forbudsvedtak og til å ilegge økonomiske sanksjoner. Forbrukerombudet er utpekt som "sentralt kontaktorgan" i Norge og samordner kontakten med vedkommende myndighet i de andre land. Vedtaket er enstemmig.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.01.2007

   Behandlet i Odelstinget: 01.02.2007

   Behandlet i Lagtinget: 08.02.2007