Opptjening og uttak av alderspensjon i folketrygden

St.meld. nr. 5 (2006-2007), Innst. S. nr. 168 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 17.04.2007 Innst. S. nr. 168 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt, mot FrP`s stemmer, nytt system for opptjening og uttak av alderspensjon i folketrygden. A, SV og Sp inngikk 21.3.07 forlik med H, KrF og V. Følgende er i hovedsak nytt: - "20 -årsregelen" blir erstattet med "alleårs-regelen" hvor alle år teller. - Fleksibelt uttak av alderspensjon fra fylte 62 år - Den fleksible alderspensjonen utformes slik at årlig pensjon reflekterer forventet antall år som pensjonist - Det åpnes for å kombinere uttak av alderspensjon og arbeid uten avkorting av pensjonen - Levealderjustering - Pensjonsopptjening for ulønnet omsorgsarbeid og 1.gangstjeneste - Årlig inntekt opp til 7,1 G skal være pensjonsgivende - Ny ordning med skattestimulert individuell pensjonssparing fra 2008. Årlig beløp kr 15 000. H, KrF og V står fritt til å foreslå et høyere sparebeløp og til å foreslå videreføring av ordningen med individuell og kollektiv livrente, Pensjonssystemet innebefatter ikke: AFP Uførepensjoner Tjenestepensjoner.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.04.2007

   Behandlet i Stortinget: 23.04.2007