Arbeid, velferd og inkludering

St.meld. nr. 9 (2006-2007), Innst. S. nr. 148 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 14.03.2007 Innst. S. nr. 148 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget vedtok med et bredt flertall Regjeringens forslag vedrørende arbeid, velferd og inkludering. Hovedgrepene er: - Stønadssystemet forenkles. Rehabiliteringspenger, attføringspenger og tidsbegrenset uførepensjon slås sammen til én midlertidig inntektssikring. - Tiltakspakken åpnes for alle brukere av NAV-kontoret, tilpasset den enkeltes behov for en skreddersydd individuell plan. - Varig lønnstilskudd innføres for personer som ellers ville vært henvist til uførepensjon. - Langtids sosialhjelpsmottakere skal få samme mulighet til kvalifisering og stønad som de med rettigheter i trygden gjennom det nye kvalifiseringsprogrammet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.03.2007

   Behandlet i Stortinget: 20.03.2007