Stortinget - Møte tirsdag den 7. november 2006 kl. 10

Dato: 07.11.2006

Referatsaker

Referat

 • 1.(44)

  Arbeid, velferd og inkludering (St.meld. nr. 9 (2006-2007))

  Enst.: Sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 2.(45)

  Samtykke til tiltredelse av Internasjonal konvensjon om kontroll og behandling av ballastvann og sedimenter fra skip av 13. februar 2004 (St.prp. nr. 5 (2006-2007))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenrikskomiteen til uttalelse før innstillingen avgis.

 • 3.(46)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jørund Rytman, Tord Lien, Ketil Solvik-Olsen og Torbjørn Andersen om vern av Trillemarka-Rollagsfjell (Dokument nr. 8:12 (2006-2007))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 4.(47)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin S. Woldseth og Ulf Erik Knudsen om omorganisering av Norsk rikskringkasting (NRK), og avvikling av ordningen med fjernsynslisens (Dokument nr. 8:11 (2006-2007))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 5.(48)

  Endring av St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet 2007 (vinmonopolavgift mv.) (St.prp. nr. 1, Tillegg nr. 2 (2006-2007))

  Enst.: Sendes finanskomiteen.

 • 6.(49)

  Tilleggsforslag på statsbudsjettet for 2007 under kapitler administrert av Kunnskapsdepartementet (St.prp. nr. 1, Tillegg nr. 2 (2006-2007))

  Enst.: Sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet i henhold til forretningsordenens § 37 a før møtet heves? – Møtet er hevet.