Arbeid, velferd og inkludering

St.meld. nr. 9 (2006-2007), Innst. S. nr. 148 (2006-2007)

Vedtak 375

St.meld. nr. 9 (2006-2007) - om arbeid, velferd og inkludering - vedlegges protokollen.