Lov om endringer i kommuneloven (kontroll med fylkeskommunenes økonomi fram til forvaltningsreformens ikrafttredelse)

Ot.prp. nr. 14 (2006-2007), Innst. O. nr. 55 (2006-2007), beslutning. O. nr. 70 (2006-2007)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Kommunal- og regionaldepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 17.04.2007 Innst. O. nr. 55 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har mot stemmene til Fremskrittspartiet og Høyre vedtatt at staten skal godkjenne fylkeskommunenes lån og langsiktige leieavtaler som kan påføre dem utgifter utover fire budsjettår. Dette for å sikre at fylkeskommunene ikke foretar uheldige økonomiske disposisjoner eller foretar strategiske tilpasninger i forbindelse med forvaltningsreformen. Det forutsettes at kontrollen utøves slik at den ikke oppfattes som en urimelig overprøving av det lokale selvstyret.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.04.2007

   Behandlet i Odelstinget: 10.05.2007

   Behandlet i Lagtinget: 24.05.2007