Regionale fortrinn - regional framtid

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kommunal- og regionaldepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 17.04.2007 Innst. S. nr. 166 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har debattert ansvars- og oppgavefordelingen mellom forvaltningsnivåene. Flertallet, Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre, er enige om at det fortsatt skal være tre folkevalgte nivå i Norge, og at de nye regionene må gis større politisk tyngde og derfor må få større myndighet og oppgaver.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.04.2007

   Behandlet i Stortinget: 10.05.2007