Skatte- og avgiftsopplegget 2007 - lovendringer

Ot.prp. nr. 1 (2006-2007), Innst. O. nr. 10 (2006-2007), beslutning. O. nr. 15-31 (2006-2007) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 17.11.2006 Innst. O. nr. 10 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har med vekslende flertall vedtatt endringer i bl.a. skatte- og avgiftslovgivningen. Endringene må i stor grad sees i sammenheng med de av Stortinget vedtatte budsjettrammer. Vedtakene samsvarer med noen få unntak Regjeringens forslag, som har støtte i Odelstingets flertall bestående av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.11.2006

   Behandlet i Odelstinget: 01.12.2006

   Behandlet i Lagtinget: 07.12.2006