Representantlovforslag fra stortingsrepresentantene Siv Jensen, Per-Willy Amundsen og Jan Arild Ellingsen om lov om endring i lov 24. juni 1988 nr. 64 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) (utlendinger med utvisningsvedtak på bakgrunn av rikets sikkerhet kan holdes i lukket forvaring frem til utvisning kan effektueres)

Dokument nr. 8:23 (2006-2007), Innst. O. nr. 45 (2006-2007)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Jan Arild Ellingsen, Per-Willy Amundsen, Siv Jensen Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 22.02.2007 Innst. O. nr. 45 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Flertallet i Odelstinget bifalt ikke forslaget fra stortingsrepresentantene Jensen, Amundsen og Ellingsen om å innføre hjemmel i utlendingsloven til å holde utlendinger med utvisningsvedtak i lukket forvaring fram til utvisning kan effektueres. Flertallet viser til at lukket forvaring kan være i strid med forbudet mot vilkårlig frihetsberøvelse. Flertallet imøteser at det i forslaget til ny utlendingslov vil bli tatt opp problemstillinger knyttet til at enkeltpersoner får oppholde seg i landet pga. vernet mot utsendelse i Den europeiske menneskerettskonvensjonen.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.02.2007

   Behandlet i Odelstinget: 27.03.2007