Lov om endringer i forbrukerkjøpsloven mv.

Ot.prp. nr. 23 (2006-2007), Innst. O. nr. 58 (2006-2007), beslutning. O. nr. 75 (2006-2007)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for familie- og kulturkomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 08.05.2007 Innst. O. nr. 58 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedtatt enkelte endringer i forbrukerkjøpsloven. Endringene omfatter bl.a. en ny bestemmelse om garantier. Videre foretas det endringer i kredittkjøpsloven og finansavtaleloven som innebærer utvidet opplysningsplikt ved markedsføring av kreditt. Endelig foretas det en endring i stiftelsesloven som innebærer at Stiftelsestilsynet på visse vilkår kan unnlate å kunngjøre eller begrense kunngjøringen av vedtak om opphevelse av stiftelser.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.05.2007

   Behandlet i Odelstinget: 25.05.2007

   Behandlet i Lagtinget: 31.05.2007