Lov om registrering av innsamlinger

Ot.prp. nr. 47 (2006-2007), Innst. O. nr. 69 (2006-2007), ()

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kultur- og kirkedepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 24.05.2007 Innst. O. nr. 69 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedtatt ny lov om registrering av innsamlingsaksjoner. Loven medfører at det innføres en frivillig registreringsordning som skal gi allmenheten en sikkerhet for at de midlene som gis også brukes på det angitte formål ved den registrerte innsamlingen. Det skal føres et register over innsamlinger som føres av et frittstående kontrollorgan. Kontrollorganet fører kontroll med at midlene bruke i samsvar med forutsetningene. Loven ble vedtatt med stemmene til Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet. Et mindretall bestående av Fremskrittspartiet , Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre foreslo å sende lovforslaget tilbake til Regjeringen.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.05.2007

   Behandlet i Odelstinget: 05.06.2007

   Behandlet i Lagtinget: 12.06.2007