Lov om register for frivillig virksomhet

Ot.prp. nr. 55 (2006-2007), Innst. O. nr. 93 (2006-2007), beslutning. O. nr. 137 (2006-2007)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kultur- og kirkedepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 05.06.2007 Innst. O. nr. 93 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Lov om register for frivillig virksomhet ble vedtatt av et flertall bestående av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet. Et mindretall som bestod av Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre fremmet forslag om at loven sendes tilbake til Regjeringen og fremmes som ny sak i tilknytning til fremleggelsen av frivillighetsmeldingen. Formålet med registeret er bl.a. å forbedre og forenkle samhandlingen mellom frivillige organisasjoner og offentlige myndigheter, samt sikre systematisk informasjon om frivillig sektor. Frivillighetsregisteret skal basere seg på grunndata fra Enhetsregisteret. Utvikling og drift skal legges til Brønnøysundregistrene. Ingen har plikt til å registrere seg i registeret, men alle frivillige organisasjoner som kan regnes som selvstendige rettssubjekter, skal ha rett til å bli registrert. Registeret skal finansieres gjennom et registreringsgebyr og en årlig avgift fra de registrerte.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.06.2007

   Behandlet i Odelstinget: 12.06.2007

   Behandlet i Lagtinget: 15.06.2007