Tilbud til multippel skrelose (MS)-pasienter, Tysabri

Dokument nr. 8:74 (2006-2007), Innst. S. nr. 49 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Harald T. Nesvik, Jan-Henrik Fredriksen, Per Egil Evensen Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 27.11.2007 Innst. S. nr. 49 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Fremskrittspartiet om å be Regjeringen sørge for at MS-pasienter til enhver tid får tilbud om den behandling vedkommende har størst nytte av, herunder legemidlet Tysabri, uavhengig av hvor i landet de bor. Forslaget fikk bare stemmene fra Fremskrittspartiet og er dermed ikke vedtatt. Flertallet fra Arbeiderpartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Venstre forutsetter at de regionale helseforetakene sørger for å tilby den pasientbehandling som passer best ut fra pasientenes behov, herunder pasienter med multippel sklerose. Flertallet vedtok at forslaget fra Fremskrittspartiet vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.11.2007

   Behandlet i Stortinget: 10.12.2007