Lov om endringer i klimakvoteloven m.m.

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Miljøverndepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 17.06.2007 Innst. O. nr. 100 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   - Odelstinget har vedtatt Regjeringens forslag til klimakvotesystem for 2008-2012. Sammenlignet med kvotesystemet for 2005-2007 skal kvoteplikten utvides til nye sektorer, og det blir vesentlige endrede bestemmelser for tildelingen av kvoter. Vedtaket i Odelstinget er gjort med stemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Venstre, og med varierende støtte fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti, som også fremmet egne forslag. - Norge er etter Kyotoprotokollen forpliktet til å sørge for at de gjennomsnittlige årlige klimagassutslippene i forpliktelsesperioden 2008-2012 ikke er mer enn én prosent høyere enn i 1990.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.06.2007

   Behandlet i Odelstinget: 19.06.2007

   Behandlet i Lagtinget: 22.06.2007