Lov om endring av EØS-loven (EØS-utvidelse med Bulgaria og Romania)

Ot.prp. nr. 64 (2006-2007), Innst. O. nr. 96 (2006-2007), beslutning. O. nr. 138 (2006-2007)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 06.06.2007 Innst. O. nr. 96 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har enstemmig samtykket til endring av EØS-loven i forbindelse med EØS-utvidelse med Bulgaria og Romania. Ved at det tas inn en henvisning til EØS-utvidelsesavtalen med Bulgaria og Romania, vil rettsforhold som er knyttet til disse landenes deltakelse i EØS komme inn under EØS-lovens virkeområde, og borgere og foretak fra de to landene vil kunne påberope seg relevante bestemmelseer i EØS-loven.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.06.2007

   Behandlet i Odelstinget: 12.06.2007

   Behandlet i Lagtinget: 15.06.2007