Utlendingsloven

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 02.04.2008 Innst. O. nr. 42 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   I den nye utlendingsloven styrkes barns rettigheter, blant annet ved at barns særskilte behov for beskyttelse lovfestes. Loven gir også flyktningstatus til flere av dem som får opphold på humanitært grunnlag. Loven er skjerpet for å forhindre proformaekteskap. Også underholdskravet i saker om familiegjenforening er skjerpet. Flere prinsippspørsmål reguleres i loven, og ikke ved forskrift som tidligere.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.04.2008

   Behandlet i Odelstinget: 08.04.2008

   Behandlet i Lagtinget: 29.04.2008