Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven)

Dette dokument

  • Innst. O. nr. 42 (2007-2008)
  • Kildedok: Ot.prp. nr. 75 (2006-2007)
  • Dato: 02.04.2008
  • Utgiver: Kommunal- og forvaltningskomiteen
  • Sidetall: 132
Til Odelstinget

Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 2. april 2008

Tore Hagebakken Arild Stokkan-Grande
leder ordfører