Endringer i statsbudsjettet for 2007

St.prp. nr. 18 (2007-2008), kap. 456, Innst. S. nr. 95 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 11.12.2007 Innst. S. nr. 95 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har samrøystes vedteke reduksjon av løyvingar i budsjettet for 2007 under Justis- og politdepartementet for nødnettprosjektet (felles radiosamband for nødnettetatane). Endringar i budsjettet skyldast mellom anna forseinka leveranse frå leverandøren. Oppstart av nettet blir om lag åtte månader forseinka, og teke i bruk i dei første politidistrikta i november 2008.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.12.2007

   Behandlet i Stortinget: 17.12.2007